Få hjælp til din elmåler

Aflæsning af din måler

Du behøver ikke selv indmelde aflæsning af din måler til os. Alle TREFOR El-nets elmålere er fjernaflæste.

Fjernaflæste elmålere er en forudsætning for indførsel af flexafregning, som giver alle kunder mulighed for at blive afregnet af deres faktiske forbrug pr. time til den aktuelle spotpris i markedet.

Du kan finde og downloade nyttige informationer og målervejledninger herunder.

Måleprincip for elmåler

Alle TREFOR El-nets elmålere i Trekantområdet måler og registrerer energien ved hjælp af vektoriel summation eller det såkaldte Ferraris princip.

Vektorielmåling er summation over alle 3 faser, og er at sammenligne med drejeskivemålere (Ferrarismålere). Enten drejer skiven den ene vej, eller også drejer den modsat, alt efter om der, summeret over 3 faser, sendes energi ud på nettet eller om der trækkes energi fra nettet.

Alle TREFOR El-nets målere på Bornholm måler og registrerer energien ved hjælp af magnitude - eller summation pr. de enkelte faser. 

Her kan du se en redegørelse af måleprincipperne.

 

Genåbning af fjernaflæst måler på Bornholm

Midt på elmåleren er der en lysdiode (LED), der under normale driftsforhold ikke lyser.

Hvis måleren er fjernafbrudt, lyser LED’en konstant rødt. Måleren kan ikke tilsluttes på stedet, men skal frigives til tilslutning af netselskabet.

Når måleren er frigivet til tilslutning, blinker LED’en rødt. Den venstre af de to grønne knapper skal så holdes inde i ca. 6 sekunder indtil der kommer et højt klik - så er der spænding på igen.

 

Proces for afbrudte målere på Bornholm

TREFOR El-Net Øst følger Dansk Energis brancheproces med den tilføjelse, at alle afbrydelser under 3 døgn, der ikke skal anmeldes via Installationsblanketten, skal meldes ind på førstedagen af afbrydelsen ved mail til info@elnetoest.dk. Dette af hensyn til de vand- og varmemålere, der sender data og evt. alarmer hjem via elmåleren.

Åbn brancheproces for afbrudte elmålere for flexafregnede kunder

Har du problemer med din elmåler?

Hvis du oplever at din elmåler lyser rød, hvis du tror der er en fejl med din elmåler eller hvis din elmåler er i stykker, skal du kontakte din el-leverandør. Leverandøren vil derefter kontakte os. 

Flytning af din elmåler

Hvis du ønsker at flytte din elmåler, må du ikke gøre det selv. Du skal kontakte en autoriseret el-installatør, som kan flytte elmåleren.