Gældende gebyrer

Her ser du en oversigt over TREFOR El-nets gældende gebyrer.
Fra TREFOR El-net til kunde Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Betalingsaftale 1) 260 325
For sen betaling fra erhvervskunde 1.3) Fastsat ved lov Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1) 1.030

1.288

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op  660 825
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler  1.120 1.400
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere  1.440 1.800
Midlertidig tilslutning i kabelskabe hvor der ikke er en ledig sikringsliste  2.787 3.483,75
Nedlæggelse af målerinstallation  770 963
Nedtagning af måler 950 1.188
Montering af sikringsliste i transformerstation  4.187 5.233,75
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250 2.813
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl- målerinstallation  1.490 1.863
Rykker til kunde ved for sen betaling 1), 2) Fastsat ved lov Fastsat ved lov
Udbringning af måler  250 313
Forgæves kørsel 720 900
Etablering af impulsudgang fra afregningsmåleren  1.000 1.250
Opsætning/udskiftning af erstatningsmåler for direkte måling  2.000 2.500
Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for transformermåling  3.000 3.750
Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for målertavle (Gime-Din) 2.500 3.125

 

Fra TREFOR El-net til el-leverandør via datahubben Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Aflæsningsbesøg 500 625
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 6) 870 1.088
Fogedforretning, udekørende 4) Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning 5) 680 850
Servicetekniker kørsel ved fogedsager 1.010 1.263
Genopsætning af nedtaget måler  960 1.200
Genåbning 680 850
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490 1.863
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210 2.763
Målerundersøgelse på stedet 1.070 1.338
Nedtagning af måler 960 1.200
Forgæves kørsel 6), 7) 720 900
Kontrolbesøg 830 1.038
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250 1.563
Fra TREFOR El-net direkte til el-leverandør Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
For sen betaling fra elhandler 1), 3) Fastsat ved lov Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling 1), 2) Fastsat ved lov Fastsat ved lov
Fra TREFOR El-net direkte til el-installatør Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Forgæves kørsel (elinstallatør) 720 900

1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. Dansk Energis medlemsinfo nr. 92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

7) Opkræves fra 1. september 2017.

Elpriser

Se elpriser, tilslutningsbidrag og fastlæggelse af priser.

Se elpriser