Persondatapolitik for elnet

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan TREFOR El-net A/S (herefter ”TREFOR El-net” eller "Netselskab") behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Netselskabet ejer Distributionsnettet, som transporterer elektricitet frem til kunden, som kunden har købt af en el-leverandør ved separat aftale. Netselskabet transporterer også elektricitet fra en el-producent.

Kunden har et aftaleforhold til sit Netselskab vedrørende den tekniske nettilslutning, og Kunden er forpligtet til at overholde Netselskabets Tilslutningsbestemmelser, som kan findes på Netselskabets hjemmeside.

Tilslutningsbestemmelserne er gældende mellem Kunden og Netselskabet fra det tidspunkt, hvor Kunden får rådighed over en El-installation, der er tilsluttet Distributionsnettet, eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Netselskabets Distributionsnet.

Såfremt Kunden indgår en aftale om tilslutning af en El-installation til Netselskabets Distributionsnet, er Tilslutningsbestemmelserne gældende mellem Kunden og Netselskabet fra dette tidspunkt.

1. Dataansvarlig

TREFOR El-net A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i Netselskabets overordnede opgaver, så som drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af Distributionsnettet, Nettilslutning af Kunderne, måling af elektricitetsforbruget og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv.

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Kokbjerg 30, 6000 Kolding
Telefonnr.: 79333435
Web: www.trefor.dk/elnet

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- På e-mail: persondata@trefor.dk
- På telefon: 79333435
- Ved brev: TREFOR El-net, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, att. ”Databeskyttelsesrådgiver”

2. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Netselskabet behandler følgende personoplysninger om dig som netkunde:

- Almindelige oplysninger relateret til Netselskabets opgaver, så som drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af Distributionsnettet, Nettilslutning af kunder, måling af elektricitetsforbruget og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv., herunder kundens kontaktoplysninger, ejendomsoplysninger, aftagenummer, målenummer, bank- og betalingsoplysninger, klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.

- Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Netselskabets ansatte eller for personer, der varetager Netselskabets interesser.

- Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside, se nærmere i vores cookiepolitik.

3. Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende:

- Distribution af elektricitet
- Måling af forbrug og produktion
- Administration af nytilslutninger og ændring eksisterende tilslutninger, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag
- Afhjælpning af afbrydelser af elforsyning
- Optimering af drift/sikring af leverings- og forsyningssikkerhed
- Netselskabet behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

- At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale (Tilslutningsbestemmelserne), som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen[1], jf. databeskyttelseslovens[2] § 6.

- At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

- At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

- At behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6.

- At behandlingen ud fra hensynet til optimering af drift og leverings- og forsyningssikkerhed efter en interesseafvejning går forud for kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen (den såkaldte interesseafvejningsregel).

- At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen.

- At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

4. Opbevaring af oplysninger

Kundens personoplysninger opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Oplysninger i relation til drift af net/sikring af leverings- og forsyningssikkerheden opbevares, så længe det vurderes relevant og nødvendigt for driften af distributionsnettet samt opretholdelsen af leverings- og forsyningssikkerheden.

Følsomme personoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares så længe de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

5. Videregivelse af oplysninger

Netselskabet videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.

Netselskabet videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

- Datahubben: Der videregives målepunktsrelateret data, som fx målepunktadresse samt aftagenummer m.v., idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.

- Kommuner: Får Netselskabet kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Netselskabet for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.

- Politiet: Får Netselskabet kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Netselskabet for, at politiet underrettes herom.

- El-leverandører: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem el-leverandøren og Netselskabet.

- Forskning/statistik: Videregivelse til brug for forskningsprojekter samt statistik. Viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 1, anses ikke for at være uforenelig med de oprindelige formål oplysningerne er indsamlet til.

I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter Netselskabet databehandlere, der er indgået nødvendige databehandleraftaler med. Eksempelvis kan nævnes, at Netselskabet overlader personoplysninger til koncernforbundne selskaber med henblik på fakturering, sagsadministration og andre administrative formål. Netselskabet kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til kravene efter lovgivningen.

6. Indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede

Hvor det er relevant, indhenter vi oplysninger hos følgende kilder:

- Hos el-leverandører via DataHub
- Hos Energinet
- Offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre

7. Overførsel til tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

8. Kundens Rettigheder

8.1. Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte TREFOR El-net gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

8.1 Ret til indsigt (se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

8.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

8.3 Ret til sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.5 Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod Netselskabets behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

8.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når dataansvarliges behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til dataansvarlig.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som en dataansvarlig behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt.

Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig

9. Klage

Såfremt du ønsker at klage over TREFOR El-nets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk