Årets vand i tal

Her kan du få et godt indblik i, hvordan vandkvaliteten var i 2020, og hvad TREFOR Vands analyseprøver har vist.
  • TREFOR Vand har udtaget ca. 2.325 prøver i 2020

  • TREFOR Vand leverer vand af høj kvalitet

Se vandkvaliteten, målt på ledningsnettet for Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle i 2020, set i forhold til lovkravene i gældende Drikkevandsbekendtgørelse.

Indblik i tal

Skemaet viser overskridelser af de ikke lovpligtige prøver udtaget på egne anlæg:

  • Søndre Vandværk, Kolding
  • Trudsbro Vandværk, Kolding
  • Kongsted Vandværk, Fredericia
  • Lyngsoddevej Udvekslingsstation, Fredericia - forsyner Middelfart
Analyseparameter Højeste tilladte værdi Fredericia Kolding Vejle Middelfart

Coliforme bakterier

0 pr. ml

>200*

140**

<1-1

<1

E-coli bakterier

0 pr. ml

<1

<1

<1

<1

Enterokokker

0 pr. ml

<1

<1

<1

<1

Kimtal 22

200 pr. ml

<3000

<1-93

<1-93

<1-58

 

*) Kogeanbefaling i store dele af Fredericia

**) Kogeanbefaling i det sydlige Kolding

Resultater for 2020

I nedenstående tabel indgår årets analyseresultater alle sammen udtaget på forbrugers taphane, som blev indført med den nye drikkevandsbekendtgørelse tilbage i 2018.

Prøver på forbrugers taphane udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane, hvor prøverne udtaget på ledningsnettet skal udtages efter minimum 5 minutters gennemskyl ved en stabil temperatur af vandet fra den kolde hane (prøve m/flush). Det vil sige, at der indgår ingen vandværksprøver i tabellen, kun lovpligtige prøve udtaget på kunders taphaner u/flush.

Analyseparameter Højeste tilladte værdi Fredericia Kolding Vejle  Middelfart

Hårdhedsgrad

30 ˚dH

13-15

11

9-15

14-22

Jern

0,2 mg Fe/L

< 0,01-0,35

< 0,01-0,015

< 0,01-0,061

< 0,01-0,064

Mangan

0,02 mg Mn/L

< 0,002-0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Coliforme bakterier

0 pr. ml

< 1

<1-1

<1-1

<1

E-coli bakterier

0 pr. ml

<1

<1

<1

<1

Enterokokker

0 pr. ml

<1

<1

<1

<1

Kimtal 22

200 pr. ml

<1-92

<1-1900

<1-93

<1-58

Nitrat

50 mg NO3/L

0,48-1,5

0,64-0,84

0,63-1,2

0,75-1,9

Nikkel

20 ug Ni/L

<0,03-2,1

<0,03-0,45

<0,03-0,22

<0,03-2,5

Fluorid

1,5 mg F/L

0,26-0,29

0,23-0,28

0,23-0,25

0,25-0,26

Resultaterne for hårdheden er kun stikprøver på ledningsnettet.

Der har være ganske få overskridelse på forbrugers taphane og alle overskridelserne var rene i opfølgende prøver m/flush. En enkelt kimtal 22 overskridelse skyldtes eftervækst på grund af nylig renovering af den private installation, hvor prøve m/flush ved indgang til ejendom var ren.

Ved hjælp af mikrobiologiske analyser, tester vi vandet for indholdet af coliforme bakterier, E. coli samt kimtal. Coliforme bakterier kan være tegn på forurening af overfladevand ved f.eks. en utæthed i rør eller beholder, som giver bakterierne mulighed for at komme ind i systemet. E. coli og Enterokokker er tegn på, at vandet er ramt af en fækal forurening. Kimtal er et mål for det antal bakterier, der kan vokse ved 22 grader celsius.

Størstedelen af analyseresultaterne bekræfter, at TREFOR Vand leverer drikkevand af høj kvalitet. I enkelte analyser overskrides bekendtgørelsens krav. Når der sker en overskridelse, bliver der udtaget opfølgende prøve. Drikkevandet overvåges herefter meget nøje, til det igen overholder kvalitetskravene for drikkevand.

Miljøfremmede stoffer

TREFOR Vand arbejder aktivt med at sikre, at det vand vi leverer, overholder kvalitetskravene også med hensyn til miljøfremmede stoffer herunder pesticider.

De boringer, hvori der er fundet miljøfremmede stoffer, indgår i et overvågningsprogram. Derved udtages der hyppigere prøver således niveauet overvåges tæt. Således sikres det at vandet der leveres til forbrugerne, overholder gældende kvalitetskrav.

TREFOR Vand indgår desuden i forskningsprojekter, for at medvirke til mere viden og udvikling indenfor området.

Disse miljøfremmede stoffer indgår i overvågningsprogrammet:

  • Pesticider: DPC (Desphenyl-chloridazon), MDPC (Methyl-desphenyl-chloridazon), DMS (N,N-dimethylsulfamid), TFA (Trifluoreddikesyre), BAM (2,6-dichlorbenzamid) og Bentazon
  • Olie relateret: MTBE (methyl-tert-butylether)
  • Chlorerede opløsningsmidler: Vinylchlorid og cis-1,2-dichlorethen
  • PFAS-stoffer: PFOA (Perfluoroctansyre)

Områder med miljøfremmede stoffer

Her er en oversigt over, hvor der er gjort fund af hvilke miljøfremmede stoffer:

Vejle

Lysholt Vandværk: 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon) og TFA (Trifluoreddikesyre), 3 boringer TFA (Trifluoreddikesyre)

Søndre Vandværk: 5 boringer DMS (N,N-dimethylsulfamid)

Tørskind Vork Vandværk: 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon) og Bentazon, 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon)

Fredericia

Kongsted Vandværk: 1 boring BAM (2,6-dichlorbenzamid), DPC (Desphenyl-chloridazon), TFA (Trifluoreddikesyre) og PFOA (Perfluoroctansyre), 2 boringer BAM (2,6-dichlorbenzamid), DPC (Desphenyl-chloridazon) og TFA (Trifluoreddikesyre), 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon) og TFA (Trifluoreddikesyre), 1 boring TFA (Trifluoreddikesyre)

Follerup Vandværk: 1 boring MTBE (methyl-tert-butylether) og TFA (Trifluoreddikesyre), 1 boring TFA (Trifluoreddikesyre)

Middelfart

Svenstrup Vandværk: 2 boringer DMS (N,N-dimethylsulfamid), 1 boring DMS (N,N-dimethylsulfamid) og TFA (Trifluoreddikesyre), 1 boring DMS (N,N-dimethylsulfamid), BAM, cis-1,2-dichlorethen og Vinylchlorid

Kolding

Trudsbro Vandværk: 2 boring DPC (Desphenyl-chloridazon)

Vand

Vores vand

Se hvor vores vand kommer fra, hvordan kvaliteten er, og hvor stophanen ligger.