Persondatapolitik for vand

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan TREFOR Vand A/S behandler personoplysninger.

1. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

TREFOR Vand tager IT- og datasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I det følgende beskriver vi, hvordan TREFOR Vand behandler dine personoplysninger.

1.1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

TREFOR Vand A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

TREFOR Vand A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
CVR-nummer: 20806400
Mail: trefor@trefor.dk
Telefon: 79 33 34 35

1.2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- På e-mail: persondata@trefor.dk
- På telefon: 79 33 33 33
- Ved brev: TREFOR Vand, Kokbjerg 30, att. ”Databeskyttelsesrådgiver”

1.3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

1.3.1. Behandling er nødvendig for at opfylde aftalen med dig og fastsat ved lov

Vi behandler som den overordnede hovedregel dine personoplysninger for at kunne opfylde vores aftale om levering af vand med dig, herunder opgaver relateret til drift, vedligeholdelse, om- og udbygning af vandforsyningsnettet, tilslutning af kunder, måling af vandforbrug, miljøundersøgelser, opretholdelse af teknisk kvalitet mv. samt for at gøre vores services bedre og for at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger således som udgangs-punkt af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, samt i overensstemmelse med den til en-hver tid gældende lovgivning om vandforsyningsvirksomhed samt miljølovgivning.

Får TREFOR Vand kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger TREFOR Vand for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. Får TREFOR Vand kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger TREFOR Vand for, at politiet underrettes herom.

1.3.2. Samtykke:

Hvis du abonnerer på nyhedsbreve og anden elektronisk reklame fra TREFOR Vand og EWII-Koncernen, foretages behandlingen på baggrund af et samtykke indhentet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a samt de til enhver tid gældende regler i markedsføringsloven.

Du kan også have afgivet udtrykkeligt samtykke til, at TREFOR Vand registrerer og behandler dit CPR-nummer i forbindelse med administration af dit kundeforhold, herunder med henblik på udbetalinger via NEM-konto.

Samtykke vil i sådanne tilfælde til enhver tid let og gebyrfrit kunne trækkes tilbage ved at give besked derom til TREFOR Vand. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

1.4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler blandt andet følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige persondata, herunder navn, adresse og kontaktinformation
- Installations-, forbrugs- og produktdata målernummer, målerdata
- Lokationsdata fra internettet, mobil og billeder taget af installationer m.m.
- Offentligt tilgængelige ejendomsdata
- Bank- og betalingsoplysninger,
- Klagesager
- Statistiske oplysninger

TREFOR Vand behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til opfyldelse af aftalen med dig samt til opfyldelse af krav bestemt ved lovgivningen.

2. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Vi videregiver eller overlader i nødvendigt og relevant omfang dine oplysninger til andre selskaber inden for EWII-koncernen samt til andre eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Ved brug af databehandlere vil behandlingen af dine persondata altid ske efter en konkret instruks fra EWII til den pågældende tredjepart, ligesom der vil blive indgået en databehandleraftale mellem TREFOR Vand og den pågældende tredjepart, der varetager behandlingen på TREFOR Vands vegne.

- Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger mellem koncernforbundne og til eksterne selskaber kan blandt andet ske med henblik på kundeoprettelse, fakturering, håndtering af målerdata, underretning om driftsforstyrrelser, sagsadministration og andre administrative forhold samt i forbindelse med markedsundersøgelser, markedsføring og lignende.

- Endvidere er TREFOR Vand berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt. Eksempelvis kan nævnes, at TREFOR Vand videregiver oplysninger om vandkvalitet samt øvrige miljøoplysninger samt adresseoplysninger til offentlige myndigheder, herunder med henblik på indberetning til Jupiterdatabasen.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe du er kunde hos TREFOR Vand og i en rimelig periode derefter. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi efter endt kundeforhold vil lægge vægt på bogføringslovens krav om dokumentation og opbevaring af relevant materiale i mindst fem kalenderår, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

4. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan få indsigt i dine personoplysninger ved login på TREFOR Vands selvbetjening.

- Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, vil vi meget gerne høre fra dig. Du har ret til at få unøjagtige eller forkerte data rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Det er dit ansvar at kontakte TREFOR Vands, hvis du bliver opmærksom på, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, herunder ved ændring af navn, kontaktoplysninger osv.

-Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra op-bevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

-Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

-Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an-vendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan på TREFOR Vands selvbetjeningsløsning downloade dine forbrugs-oplysninger i et almindeligt læstbart filformat.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Såfremt du ønsker at rette henvendelse vedrørende TREFOR Vands behandling af dine persondata, kan du bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.