Klager

I tilfælde af tvist mellem dig og TREFOR El-net om net-kundeforholdet, kan du klage til TREFOR El-net. TREFOR El-net træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, du har indgivet din klage.

Du kan oprette en klage ved at sende en e-mail til trefor@trefor.dk eller sende et brev til: TREFOR El-net A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Hvis du ikke er tilfreds med TREFOR El-nets afgørelse eller behandling af sagen, kan du indgive en klage til:

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
e-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk

Private forbrugere har endvidere mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder uden for Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Klagen skal indgives til:

Forbrugerklagenævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
e-mail: kfst@kfst.dk

Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk

Klager over leveringsbestemmelserne skal rettes til:

Forsyningstilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
e-mail: post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af denne abonnementsaftale.