El-producerende anlæg

Procedure for tilmelding af solcelleanlæg, vindmøller, batterier og lignende.

Skal du installere et solcelleanlæg, vindmølle, batterier eller lignende i TREFOR El-nets forsyningsområde, skal du tilmelde anlægget til TREFOR El-net.

Herunder kan du læse om proceduren for el-installatører.

Forberedelsen inden tilmelding

Hvis din kunde ønsker nettoafregning af overskudsproduktion, skal vedkommende følge Energistyrelsens procedure for ansøgning. Proceduren for ansøgning og afgørelse om nettoafregning kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilmelding af produktionsanlægget til TREFOR El-net

Du skal indsende en tilmeldingsblanket til TREFOR El-net på installationsblanket.dk.

Til blanketten skal du vedhæfte et eller flere udfyldte tekniske bilag samt eventuelt nettilslutningsaftale. Kravene til dokumentation kan du finde i Dansk Energis vejledninger og på siden herunder.

NB! Husk at blankettypen skal være en udvidelse, og at du skal angive aftagenummer, installationsnummer eller målernummer i tilmeldingsblanketten, så vi ved, hvilken installation det drejer sig om.

Ligeledes skal du vedlægge en udfyldt stamdatablanket fra Energistyrelsens hjemmeside ved tilmeldingsblanketten. Stamdatablanketten kan du finde på Dansk Energis hjemmeside.

Blanketten bruger vi til at oprette produktionsanlægget hos Energistyrelsen.

Tilslutning af anlæg til elnettet

 1. Når TREFOR El-net har modtaget, behandlet og anvist tilmeldingsblanketten, giver vi besked om, at anlægget må tilsluttes til den elektriske installation.
 2. Når anlægget er oprettet hos os, genererer vi et 18-ciffer GSRN-nummer, som er anlæggets ID-nummer.
 3. Når GSRN-nummeret er oprettet, sender vi det i en mail til dig og slutkunden. GSRN-nummeret fremgår desuden på kundens forbrugsfaktura fra elleverandøren.

Oversigt over anlægsstørrelser og bilagsudfyldelse

Den 27. april 2019 trådte nye regler for nettilslutning af produktionsanlæg i kraft. Reglerne fremgår af Dansk Energis tekniske betingelser. TREFOR El-net henviser til enhver tid til de gældende tekniske vejledninger, som kan findes på Dansk Energis hjemmeside.

I det følgende er størrelseskategorierne beskrevet, og hvilke dokumenter anlægsejeren skal udfylde, som du skal vedhæfte ved tilmelding af et produktionsanlæg.

Inddeling af produktionsanlæg i størrelseskategorier:

A. Produktionsanlæg op til og med 125 kW (*)
B. Produktionsanlæg over 125 kW op til og med 3 MW (**)
C. Produktionsanlæg over 3 MW op til og med 25 MW (***)
D. Produktionsanlæg over 25 MW (***)

(*) Produktionsanlæg under 0,8 kW er undtaget for kravene i afsnit 4.1.2, 4.2, 4.3 og 4.4 i ”Tilslutningskrav produktion LV”, som er krav fastsat i RfG’en.

(**) Kategori B-anlæg kan tilsluttes i både lavspændingsnet og mellemspændingsnet, afhængig af anlæggets størrelse. Derfor findes denne i begge Dansk Energis vejledninger hhv. ”Tilslutningskrav produktion LV” og ”Tilslutningskrav produktion MV og HV”.

(***) Disse anlægskategorier er dækket af ”Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)”.

Proceduren for de forskellige anlægskategorier er angivet herunder:

Følgende er gældende for produktionsanlæg mindre end eller lig med 125 kW.

Dokumentation

Dette afsnit beskriver den dokumentation, som anlægsejer eller tredjepart skal levere til TREFOR El-net for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Det er anlægsejeren, der har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

TREFOR El-net kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning.

Hvis produktionsanlægget er på positivlisten, skal bilag B1.1 indsendes til TREFOR El-net før idriftsættelsen.

Dansk Energis positivliste kan findes her.

Hvis produktionsanlægget ikke er på positivlisten, skal følgende dokumentation indsendes til netvirksomheden:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Elkvalitetsberegning (>50 kW-anlæg)
 • Udfyldt bilag B1.1 og B1.2 med teknisk dokumentation, der understøtter svarene afgivet i bilaget.

Der kan også anvendes produktcertifikater, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan. Produktcertifikaterne kan dække nogle af dokumentationskravene.

Følgende er gældende for produktionsanlæg større end 125 kW op til og med 3 MW.

Dokumentation

Dette afsnit beskriver den dokumentation, som anlægsejer eller tredjepart skal levere til TREFOR El-net for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Det er anlægsejeren, der har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

TREFOR El-net kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning.

Følgende dokumentation skal fremsendes ifm. tilmeldingen:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Beskyttelsesfunktioner
 • Enstregsskema
 • Elkvalitetsberegning
 • Tolerance overfor spændingsdyk

Der kan også anvendes produktcertifikater, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan. Produktcertifikaterne kan dække nogle af dokumentationskravene. I forbindelse med dokumentation af produktionsanlæggets tekniske egenskaber skal der gennemføres prøvninger og simuleringer.

Tekniske bilag

Er anlægget tilsluttet på 0,4 kV-niveau eller 10 kV niveau, skal anlægsejeren udfylde bilag B2.1 og B2.2

Bilagene og øvrige dokumenter udfyldes og sendes til TREFOR El-net sammen med tilmeldingsblanketten.

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et kategori B, C eller D produktionsanlæg, skal der ligeledes indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag findes her

TREFOR El-net har ikke mulighed for at behandle sagen uden disse udfyldte bilag.

Følgende er gældende for produktionsanlæg større end 3 MW.

Procedure

Dette afsnit beskriver den dokumentation, som anlægsejer eller tredjepart skal levere til elforsyningsvirksomheden for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Det er anlægsejeren, der har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Dansk Energis tekniske vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

TREFOR El-net kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Dansk Energis vejledning.

Dokumentation leveres til elforsyningsvirksomheden som en del af proceduren for nettilslutning, der består af flere typer af tilladelser, før man kan få den endelige tilslutningstilladelse. De forskellige trin af tilladelser er følgende:

 • Idriftsættelsestilladelse
 • Midlertidig nettilslutningstilladelse
 • Endelig nettilslutningstilladelse

For at få en midlertidig nettilslutningstilladelse skal anlægsejeren indsende bilag B2.1.

Sammen med bilaget skal der indsendes teknisk dokumentation, som understøtter de svar, som er afgivet i bilaget. Når dokumentationen er godkendt, udstedes den midlertidige nettilslutningstilladelse.

For at få den endelige nettilslutningstilladelse skal anlægsejeren indsende bilag B2.2. Når elforsyningsvirksomheden har godkendt dokumentationen, udstedes den endelige nettilslutningstilladelse.

Følgende dokumentation skal fremsendes ifm. tilmeldingen:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Beskyttelsesfunktioner
 • Enstregsskema
 • Elkvalitetsberegning
 • Tolerance overfor spændingsdyk
 • PQ-diagram
 • Signalliste
 • Simuleringsmodel
 • Plan for overensstemmelsesprøvning
 • Verifikationsrapport

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et kategori B, C eller D produktionsanlæg, skal der ligeledes indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen med tilhørende bilag findes her.

Ofte stillede spørgsmål

Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.

Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.

Du skal lave to blanketter. Én til huset og én til solcelleanlægget.

Kontakt Dansk Energi på 35 30 04 00.