Vand­værker og vandtårne

Her kan du læse mere om historierne bag TREFOR Vands vandværker, vandtårne og vandbeholderanlæg, som alle er beliggende i Trekantområdet.

Vandværker og vandtårne i Fredericia

Kongsted Vandværk

Adresse: Kongsted Engvej 26, 7000 Fredericia
Opført: 1960
Oppumpede mængder pr. år: ca. 1.400.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 10
Afgange: Kongsted K44 og Kongsted K62
Forsyningsområde: Fredericia

Opførelsen af det oprindelige vandværk blev påbegyndt i efteråret 1928, og værket blev taget i brug den 14. december 1929. Igennem 1950’erne fik mange huse installeret toiletter, og ledningsnettet blev udvidet.

Udvidelsen af Kongsted Vandværk blev påbegyndt i 1958, og værket blev igen sat i drift i 1960. Værket blev dog først officielt indviet den 21. februar 1962, da der dengang var problemer med vandkvaliteten. I 1984-85 blev værkets filteranlæg renoveret og iltningstrappe-systemet blev erstattet med et forbehandlingsanlæg forsynet med luftindblæsning.

Follerup Vandværk 

Adresse: Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia
Opført: 1968
Oppumpede mængder pr. år: ca. 2.000.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 11
Afgange: Follerup K 44 og Follerup K62
Forsyningsområde: Fredericia

I 1961 krævede industrierne mere og mere vand (stigning på 300% fra 1930 til 1953). Fra januar 1967 ville Dansk Svovlsyre Fabrik forventeligt øge byens vandforbrug med ca. 1 mio. kubikmeter årligt. Byrådet bevilligede derfor den 14. juni 1965 nødvendige midler til etablering af Follerup Vandværk.

Værket ligger meget højt (tre meter højere i terræn end toppen af byens vandtårne), så vandet kan løbe til byen uden hjælp af pumpekraft. Indvielsen fandt sted den 9. juni 1969, og byens dårlige vandkvalitet en saga blot. I dag leverer Follerup Vandværk rent drikkevand til husstande og virksomheder i Fredericia. 

Kaltofte Vandtårn

Adresse: Kaltoftevej 18, 7000 Fredericia
År: 1954
Højde: 21 m
Volumen: 1200 kbm

Kaltofte Vandtårn blev opført blandt andet grundet øget krav om vandforsyning uden for Fredericias volde - både til ny industri og kaserneanlægget (stigningen i forventede mængder blev tredoblet fra 1930-1953).

For at opretholde en tilstrækkelig vandforsyning blev der etableret store vandtransportledninger både nord og syd for Fredericia.

Med etableringen af de store vandledninger mente vandforsyningens bestyrelse på daværende tidspunkt, at de stigende krav om vandforsyning fra forbrugere og erhverv inden for voldene kunne imødekommes ved at foretage en afgrening af vandforsyningsledningen.
 
Også erhverv og det nye kaserneanlæg uden for voldene medførte et krav om øget vandforsyning - og forventede et stort vandforbrug. Det var starten til, at vandforsyningens bestyrelse den 17. marts 1954 besluttede at opføre et nyt vandtårn på Kaltoftevej. Kaltofte Vandtårn blev opført i 1955, men blev først udnyttet fuldt ud med etableringen af en ringledning i 1958-59.

Tørskind Vork Vandværk

Adresse: Vorkvej 41, 6040 Egtved
Opført: 1978
Oppumpede mængder pr. år: ca. 2.900.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 8
Afgange: Tørskind Ø400 og Tørskind Ø500
Forsyningsområde: primært Fredericia, men der bliver også sendt vand til Vejle.

Tørskind Vork Vandværk er beliggende ved Egtved i Vejle kommune, men forsyner primært husstande i Fredericia.

Fra 1970-72 havde DGU (Danmarks Geologiske Undersøgelser) foretaget en kortlægning af grundvandsforekomster og grundvandets kemi over Fredericia, Kolding, Vejen, Billund og Vejle. På baggrund af denne kortlægning samt en økonomisk betragtning blev det konkluderet, at der med fordel kunne placeres et vandværk i Egtved, som kunne forsyne alle byerne.

Prisvindende vand...

Efter otte års forberedelse for at få et samarbejde imellem de fem byer meddelte en af byerne i 1972, at de ikke var interesseret i en fælles løsning. Da Fredericia havde store vandforbrugende industrier, og der stadig var stigende tilvækst, gik Fredericia enegang til Egtved-området.

Byrådet bevilgende den 14. januar 1977 penge til et nyt vandforsyningsanlæg ved Tørskind-Vork i Egtved Kommune forbundet med en dobbelt ledning til Follerup-værket. Råvandskvaliteten er så god, at vandet kun passerer ét filter, inden vandet leveres til brugerne. Værket blev indviet den 12. maj 1978.

Vand fra Tørskind Vork Vandværk fik en 2. plads ved Dansk Vand Grand Prix i 2014, hvor landets mest velsmagende hanevand blev kåret.

Vandværker og vandtårne i Vejle

Lysholt Vandværk

Adresse: Horsensvej 263, 7100 vejle
Opført: 1965 – udvidet i 1971
Oppumpede mængder pr. år: ca. 2.000.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 13 (Lysholt kildeplads 6, Solekær kildeplads 2, Bredal kildeplads 2 og Hedensted kildeplads 3 boringer)
Afgange: Lysholt K40, Lysholt K118 øst og Lysholt K118 syd
Forsyningsområde: Vejle

Den øgede industri i Nørremarken medførte en stigning i vandforbruget på 67%, hvilket nødvendiggjorde byggeriet af Nørremarkens Vandværk (nu Lysholt), der blev bygget i 1965 som erstatning for et mindre vandværk. Nørremarkens Vandværk blev bygget med henblik på udvidelse.


Udvidelsen blev projekteret i 1970. Det lokale firma Nisgaard og Co kom til at stå for byggearbejdet på værket, som stod færdigt i sommeren 1972.

Udvidelsen betød, at kapaciteten blev forøget fra 225 til 600 kubikmeter i timen. Det officielle navn Nørremarkens Vandværk blev i begyndelsen af 70’erne ændret til Lysholt-værket og senere til Lysholt Vandværk.

Søndre Vandværk

Adresse: Ved vandværket 3, 7100 Vejle
Opført: 1902
Oppumpede mængder pr. år: ca. 1.000.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 7
Afgange: Sdr. Vandværk Vejle
Forsyningsområde: Vejle

Omkring år 1900 opstod der et øget behov for rent drikkevand i Vejle. Søndre Vandværk blev anlagt på området kaldet Skidenengen, og værket blev i daglig tale kaldt pumpestationen.

Beliggenheden krævede, at vandet blev pumpet ind i ledningsnettet for at kunne nå ud til beboerne. Fra starten kunne værket levere 10.000 tønder vand i døgnet (1.400 kubikmeter) og var overdimensioneret i forhold til det aktuelle behov for at være gearet til byens fortsatte vækst.

Vandværk med moderne hurtigfilteringsanlæg

Værket blev drevet af en gasmotor i stedet for en dampmaskine, og i 1910 blev der installeret to elektromotorer. Vandet fra boringerne i Skidenengen havde et dobbelt så stort indhold af jern som vandet fra Grejsdalen. Der ville hurtigt afsættes jern i rørene, så vandet skulle derfor iltes og filtreres. Det nye værk begyndte at levere vand i løbet af 1902. Værket undergik en gennemgribende forandring efter 1946. I 1952 stod et fuldstændigt forandret vandværk klar med en kapacitetsforøgelse på 30% og en meget høj hygiejnisk standard.

Den gamle halvåbne filterbygning af træ blev erstattet af en stor rød murstensbygning, der husede det nye hurtigfilteranlæg. Der blev ligeledes plads til en større rentvandsbeholder (100 x ekstra kapacitet i forhold til den gamle beholder på ni kubikmeter). I 1955-56 blev indvindings- og filteranlægget udbygget med endnu et filter. 

Søndermarkens Vandtårn

Adresse: Søndermarksvej 138, 7100 Vejle
Opført: 1968 - Højde: 32 m - Volumen: 1200 m3

En udvidelse af parcelhusområdet ved Søndermarken og Pederholms kvarteret i Vejle øgede kravene til vandforsyning, og det var begyndelsen på etableringen af Søndermarkens Vandtårn i den sydlige del af byen.

Det var nødvendigt at udbygge ledningsnettet og vandtårnets volumen. På dette tidspunkt var der i forvejen et vandtårn fra 1927 på Søndermarken ud for Kløvervej. Tårnet kunne rumme 100 kubikmeter. Det nye vandtårn på Søndermarken blev projekteret i sensommeren 1966 i samarbejde med I. Krüger A/S, som udarbejdede tegninger af vandtårnet. I maj 1967 blev Fa. Saabye & Lerche udvalgt til etablering af vandtårnet.
 
Opførelsen af det nye vandtårn blev påbegyndt i efteråret i 1967.  Tårnet rummer 1.200 kubikmeter og har et topvandspejl (forsyningstryk) på 106 kotemeter. Vandtårnet var dimensioneret til også at kunne forsyne Vinding, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.
 
I 1968 stod vandtårnet klar til brug. På grund af vandtårnets højde var det nødvendigt at indskyde trykreduktionsventiler på forsyningsledningerne i de lavest beliggende områder for at undgå sprængninger af ledningsnet og installationer.

Viborgvejens Vandtårn

Adresse: Store Grundet 4, 7100 Vejle
Opført: 1976 - Højde: 32 m - Volumen: 3600 kbm

Udviklingen af erhvervslivet og private boliger omkring Nørremarken i Vejle gik stærkt omkring 1970'erne - og det resulterede i et øget krav om vandforsyning. Det var startskuddet til opbygningen af Viborgvejens Vandtårn.

Opbygningen af Viborgvejens Vandtårn blev påbegyndt i 1974 og var klar til at blive taget i brug i november 1976. Vandtårnet rummer 3.600 kubikmeter og har et topvandspejl (forsyningtryk) på 122 kotemeter.

Dermed kunne erhvervsområderne syd for vandtårnet og området omkring Bredballe forsynes uden brug af trykforøger, som før ellers var nødvendig for at udligne terrænforskellene.

I stedet for var det nødvendigt at indsætte trykreduktionsventiler forskellige steder på vandforsyningsnettet for at undgå brud og ødelæggelser i boligernes installationer.

Vandværker i Kolding

Trudsbro Vandværk

Adresse: Esbjergvej 317, 6640 Lunderskov
År: 1954
Oppumpede mængder pr. år: ca. 1.650.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 11
Afgange: Trudsbro Nord og Trudsbro syd
Forsyningsområde: Kolding

De første tiltag til Trudsbro Vandværk blev foretaget i 1942, hvor der blev foretaget seks boringer i dybder fra 60-84 meter, som gav fine resultater. Vandet stod op som et springvand, og vandets kvalitet var fremragende.

Først den 21. december 1954 blev Trudsbro Vandværk indviet med tilladelse til at oppumpe 3 mio. kubikmeter vand årligt. På værket falder vandet 6 meter ned, som et vandfald, for at optage ilt fra luften, hvorved jernforbindelserne bliver gjort tilgængelige for filtrering i et efterfilter. I 1969 foretog man en udvidelse af vandværket.

Søndre Vandværk

Adresse: Mosevej 3, 6000 Kolding
År: 1947
Oppumpede mængder pr. år: ca. 720.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 4
Afgange: Søndre Vandværk Kolding
Forsyningsområde: Kolding

Kolding Hørfabrik havde sin egen boring, men da de havde mere vand, end de kunne bruge, overtog Kolding Kommune hørfabrikkens vandindvindingsret til gengæld for, at kommunen byggede et vandværk.

I 1984-85 blev Søndre Vandværk ombygget med helt nyt behandlingssystem og en ny rentvandsbeholder på 900 kubikmeter, som er nedgravet vest for værket.

Østre Vandværk

Adresse: Emerholtsvej 7, 6000 Kolding
Opført: 1988
Oppumpede mængder pr. år: ca. 480.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 4
Afgange: Østre Vandværk
Forsyningsområde: Kolding

Østre Vandværk er beliggende i Marielundskoven nord for Kolding Sygehus. Vandværket er opført i 1988, og udført så det arkitektonisk falder ind i omgivelserne. Anlægget er, som det eneste, udstyret med lukkede filteranlæg samt iltning med rent ilt.

Anlægget erstattede det gamle Østre Vandværk, som oprindeligt lå på H.C. Petersensvej og var et elektricitetsværk, der blev ombygget i 1930-31. Det første Østre Vandværk blev indviet i november 1931 og var dengang et af de mest moderne vandværker i Danmark. Blandt andet fordi der blev anvendt stålrør i stedet for støbejernsrør. På grund af boligbyggeri, og at industri krævede mere vand, og at stadig flere fik indlagt toilet, gik man i 1937-38 i gang med en større udvidelse af vandværket.

Fredsted beholderanlæg

Adresse: Viuf Skovvej 103, 6052 Viuf
Opført: 1978 – ny bygning i 2016
Volumen: 2 x 1000 kbm

De nuværende Fredstedbeholdere har en kapacitet på 2.000 kubikmeter, og den er udført som en isoleret stålkonstruktion med en fremtoning svarende til andre bygninger i det omkringliggende landbrugsområde.

Det er første gang, at TREFOR Vand tager ståltankanlæg i anvendelse, men andre af landets største vandforsyningsselskaber har allerede erfaringer på området. Fredsted er det højest beliggende punkt på ledningsstrækningen mellem Tørskind Vork-Vandværk og forsyningsområderne i Fredericia og Middelfart.

Det er 15 meter højere i terræn end Tørskind-Vork Vandværk, så vandet løber af sig selv til kunderne i Fredericia og Middelfart. Der er installeret pumper, så vand kan pumpes til den sydlige del af Vejle. Toppen af vandtårnene i Vejle er beliggende 30 meter højere end Fredsted beholderen. Beholderanlægget fungerer både som buffer og som en højdebeholder for Fredericia og Middelfart.

Vandværker i Middelfart

Staurbyskov Vandværk

Adresse: Staurbyskovvej 15, 5500 Middelfart
Opført: 1900 – senest ombygget i 1966
Oppumpede mængder pr. år: ca. 300.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 3
Afgange: Staurbyskov Vandværk
Forsyningsområde: Middelfart

Værket har været lukket fra september 2017 på grund af fund af pesticidet desphenyl-chloridazon, men Middelfart Kommune har givet dispensation til, at vandværket kan anvendes som nødvandværk ved manglende forsyning af drikkevand til Middelfart.

Svenstrup Vandværk

Adresse: Svenstrupvej 2, 5500 Middelfart
Opført: 1978 – senest ombygget i 1998
Oppumpede mængder pr. år: ca. 500.000 kbm
Antal aktive indvindingsboringer: 4
Afgange: Svenstrup Vandværk
Forsyningsområde: Middelfart

 

Højdebeholder Skovsvinget

Adresse: Skovsvinget, 5000 Middelfart
År: 1925
Volumen: 800 kbm.

Vand

Vores vand

Find ud af mere om vandet fra TREFOR vand, og hvor den kommer fra.