Nyt vandpartnerskab skal tackle en af fremtidens udfordringer

PRESSEMEDDELSER • 20-03-2023, 09:51

Et partnerskab mellem Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Energi, TREFOR Vand og ADP skal afdække, hvordan vandforsyningen til industri kan fremtidssikres gennem forskellige vandkvaliteter.

Grøn omstilling kræver vand. Det kræver relativt store mængder vand. Blandt andet til produktion af Power-to-X-brændsler.

I dag leveres alt vand til industri med drikkevandskvalitet. Drikke-vandsressourcen er under stigende pres. Derfor giver det mening at undersøge om industriens fremtidige vandbehov kan dækkes af bæredygtige alternativer til drikkevand. Løsningerne skal findes i regi af et nyt vandpartnerskab mellem Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Energi, TREFOR Vand og ADP.

”Fredericia Kommune spiller en hel central rolle i Danmarks og Europas grønne Energiinfrastruktur. For at lykkes med den ambition tager vi de første og vigtige skridt til at sikre, at vandforsyningen til den grønne omstilling bliver bæredygtig, ” siger borgmester Steen Wrist.

Han suppleres af formanden for Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

”Vi er lige blevet enige om en ny vision for Fredericia, hvor en af vores ambitioner er at være ’grøn i verdensklasse’. Det bliver man ikke ved, at det står på et stykke papir. Vi skal sikre, at rammerne er der, så vores virksomheder har de bedst mulige vilkår for grøn omstilling, og samtidig belaster det omkringliggende miljø mindst muligt. Begge dele er en del af den her indsats, hvor vi snakker genanvendelse og recirkulering af vand, ” siger Tommy Rachlitz Nielsen

Virksomheder har ikke nødvendigvis behov for drikkevandskvalitet

Vandpartnerskabet skal blandt andet afdække, hvilke muligheder der er for, at vandressourcer og -infrastruktur kan geares til kommunens udvikling, hvor særligt den nationale nøglerolle inden for grøn omstilling spiller en stor rolle.

”Det indebærer blandt andet, at vi skal kigge på, hvordan vi udnytter vores vandboringer bedst muligt. Vi finder miljøfremmede stoffer i et stigende antal boringer som måske kan finde alternativ udnyttelse i industrien til fx køling eller brintproduktion. Vi skal afdække de tekniske, økonomiske, juridiske og miljømæssige muligheder og udfordringer ved levering af forskellige vandkvaliteter, ” siger Lars Skjerning, vandforsyningschef ved TREFOR Vand A/S.

Vandpartnerskabets indsats fokuserer i første omgang på store vandforbrugere, der ikke har behov for vand af drikkevandskvalitet, men i stedet kan få supplerende vand fra andre kilder.

”Vi ser ind i en fremtid, som skal være cirkulær, hvis vi skal løse de mange udfordringer, vi står over for. Derfor giver det god mening at udnytte det rensede spildevand til industrielle processer frem for at bruge af vores grundvandsreserver. Vi indgår derfor gerne i samarbejder, der skaber fundament for at nyttiggøre vores rensede spildevand, ” siger Peter Daugbjerg Jensen, direktør i Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Der arbejdes på at opstarte en vandsymbiose i Fredericia Kommune, hvor virksomheder med stort vandforbrug frivilligt kan samarbejde omkring recirkulering af vand.

”Vi står med en samfundsmæssig og dermed fælles udfordring, og i vores perspektiv kan vi kun løse den fælles udfordring med en tilsvarende fælles indsats og med et samarbejde mellem sektorer og partnere, som vi måske ikke har set i samme konstellationer og omfang tidligere. Det er en nødvendighed, at vi tænker nyt og innovativt for at finde de løsninger, der skal være med til at opbremse de klimaforandringer, vi oplever på vores klode i dag. Derfor vil vi helt sikkert også finde løsningsmodeller og muligheder, som vil udfordre vanetænkning, en støvet lovgivning og almindelige konventioner – men det er vi ikke bange for, ” siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Fakta:

Drikkevandsressourcen i Danmark er under pres. Fredericia Kommune har en meget vandforbrugende industri, som ikke nødvendigvis har brug for vand i drikkevandskvalitet. I fremtiden forventes vandbehovet til industrien i Fredericia at stige markant, med etableringen af nye virksomheder, herunder en brintfabrik (PtX) som er i færd med at blive opført.

Fredericias nøgleposition i den grønne omstilling og fremtidens energiinfrastruktur betyder altså, at kommunen også i fremtiden vil tiltrække – og være hjemsted for – virksomheder med stort vandforbrug.

Derfor er det nødvendigt at sikre en bæredygtig strategi for brug af vandressourcen i Fredericia som både sikrer sundt drikkevand til borgerne og tilstrækkelig vand til industrien.