Tvister og klager

Ønsker du at klage over TREFOR Vand eller TREFOR Varme, vil vi opfordre dig til først og fremmest at ringe til vores kundeservice på 70211100. Som udgangspunkt vil vi gerne i dialog med dig, så vi sammen kan finde en løsning.

Du kan også vælge at oprette en klage på www.trefor.dk/kontakt, sende en e-mail til kunde@trefor.dk eller sende et brev til TREFOR Vand, TREFOR Varme eller TREFOR EL-net, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Vi træffer som udgangspunkt afgørelse i din sag senest 3 måneder efter din henvendelse.

Ankenævnet

Såfremt du ikke er tilfreds med den afgørelse TREFOR Vand/TREFOR Varme når frem til, eller behandling af sagen i øvrigt, kan du indgive en klage over afgørelsen til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41715000
e-mail: post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. Ankenævnet behandler ikke klager fra erhvervsdrivende, medmindre klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage i et privat kundeforhold.

For nærmere information omkring Ankenævnets kompetence til at behandle erhvervsklager henvises til klagevejledningen på Ankenævnets hjemmeside, www.energianke.dk, hvor du kan læse mere om betingelser og gebyr for at klage.

Øvrige erhvervsklager skal indbringes for de danske domstole.

Forbrugerklagenævnet

Klager i forhold til afregning af forbrug og andre forbrugsrelaterede klager kan rettes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
e-mail: kfst@kfst.dk
www.forbrug.dk

Klager specifikt for vand og varme

Klager i forhold måling af vand kan rettes til:

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
www.sik.dk

Klager, der vedrører de generelle bestemmelser i leveringsbestemmelserne, kan rettes til:

Kolding kommune
Akseltorv 1
6000 Kolding
www.kolding.dk

Klager, der vedrører afgørelser efter Vandforsyningsloven, kan rettes til:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.naturstyrelsen.dk

Endelig har private forbrugere mulighed for at indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder udenfor Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk.

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål samt kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på blandt andet varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke er henlagt til anden myndighed.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives på ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af klage skal du angive TREFOR Vands/TREFOR Varmes e-mailadresse: trefor@trefor.dk.

Klager specifikt for El-net

Tilsynsmyndigheden på energiområdet er:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41715400

Klager over leveringsbestemmelser skal rettes til:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Email: post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af denne abonnementsaftale.